core-ktx / androidx.net / kotlin.String / toUri

toUri

inline fun String.toUri(): Uri

Creates a Uri from the given encoded URI string.

See Also

Uri.parse